false (Vis prosjekt)
Vi har oppdatert datasikkerhetspolicyene våre etter de nye GDPR-reglene. Les mer
Oppdater handlevogn?

Å bytte divisjon kan påvirke tilgjengelighet og priser på produktene i handlevognen.

Oppdater postnummeret for nøyaktig informasjon om tilgjengelighet.
Totalt:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FRA 01.01.19

1. Innledning

 

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for kjøp av varer fra Elektroskandia Norge AS (”Selger”), med
mindre noe annet er skriftlig avtalt. Overenskomster som helt eller delvis avviker fra disse salgs- og
leveringsbetingelser skal, for å være gyldig, bekreftes skriftlig av autoriserte representanter for begge parter.
Selger kan endre de generelle leveringsbetingelser uten forvarsel for nye kjøp. Betingelser vil derfor ligge med
siste oppdaterte versjon på selgers hjemmeside og nettbutikk.

 

2. Pris

 

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Alle priser er eksklusive
merverdiavgift, hvis ikke annet fremkommer skriftlig. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter,
størrelsen på forpakninger, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisen er basert på underleverandørers tilbud og
de gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle
endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etter at Selger har
mottatt betaling fra kunden, eller bekreftelse fra kundens bank om at betaling vil skje innen fem arbeidsdager.
Tilleggsomkostninger (ekspedisjonsgebyr, frakt m.m.) som Selger blir belastet fra underleverandører ved
bestilling av skaffevarer viderebelastes kunden.
Pris på forespørsel er merket som ”ppf” eller 0 i prisfiler/kataloger

 

3. Kabelkappomkostninger

 

Kostnader forbundet med kabelkapp belastes kunden for de til enhver tid gjeldende priser. Kjøp av hele sneller
eller hele tromler vil ikke medføre kabelkappomkostninger.

 


4. Levering og forsendelsesmåte

 

Leveransen skjer gjennom Selgers distribusjonssystem i henhold til Incoterms 2010 FCA (Free Carrier
hentested), hvis ikke DDP (Delivered Duty Paid) er skriftlig avtalt. Selv om DDP er avtalt har Selger følgende
unntak fra fraktfri levering, hvor kunden vil bli belastet for frakten:
4.1) Bestilte henteordre som ikke hentes på Proffmarked/Sentrallager innen 1 uke leveres til kundens adresse og
kunden belastes for frakt.
4.2) For forsendelser til Svalbard og utlandet gjelder leveringsbetingelsen FCA, Incoterms 2010.
4.3) Småordre tillegg: Ved bestillinger under kr 1.000 i nettoverdi, blir utkjøring og ekspedisjon belastet. Dette
gjelder ikke henteordre og Kjøpers selvplukk på Proffmarkedet.
4.4) Ikke katalogført materiell = materiell som ikke står i Hovedkatalogen.
4.5) Spesialgods, dvs tyngre materiell, volumgods og langgods ≥ 4m. Eksempler på slikt gods er rør, stålmaster,
fundamenter, tremaster, stiger, store skap, galvanisert materiell, kabler på spesialtromler og lignende.
4.6) Spesialtransport av kabelvogner og materiell til og fra anlegg.
4.7) Ved bruk av spesialutstyr ved levering av skaffevare.
4.8) Hasteleveranser som budbil, flyfrakt, Post Ekspress eller lignende
4.9) Hvis oppgitt leveringsadresse er ufullstendig eller feil, eller andre forhold som kunden er ansvarlig for gir
uforutsette ekstrakostnader ved levering.
4.10) Returfrakt og innhenting av” tomtromler”, med unntak av feilleveranser.
4.11) Fraktsonetillegg – for materiell som leveres vil det bli belastet følgende satser:

 

Sonesats

 

Østlandet 2,5 %
Sørlandet 3,0 %
Vestlandet 3,5 %
Trøndelag 3,5 %
Nord-Norge 4,0 %
Hvor Selger sine distribusjonsruter får adgang til levering på kundens eiendom, eller prosjektplass uten mottager
tilstede, anses varene som levert uten at det foreligger kvittering av mottager.

 

5. Emballasje, tromler og EE-avfall

 

Emballasje som benyttes for pakking og transport belastes kunden. Alle tromler belastes i henhold til gjeldende
prisliste. Tomme tromler tas normalt ikke i retur. Pkt 12 i disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder ikke
S0001 Generelle leveringsbetingelser 01.01.19. Side 2/3
tomme tromler. For øvrig gjelder forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften). Avfallsgebyret belastes i faktura.

 

6. Betalingsbetingelser

 

Betaling skal skje etter netto pr. 30 dager. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til lov 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

 

7. Leveringstid

 

Leveringstiden løper fra den dag Selger har utstedt en ordrebekreftelse med angitt leveringstidspunkt, forutsatt at
ordren og alle spesifikasjoner og opplysninger som er nødvendige for effektuering av ordren er mottatt hos
Selger. For lagerførte varer som er bestilt innen de frister som er angitt i transportørenes transportplan, vil
leveringstidspunktet fremgå av transportplanen, med mindre annet er avtalt.
Gods som blir definert som spesialgods, ref. definisjon i punkt 4.5 har inntil 2 dager ekstra leveringstid. For
skaffevarer som skaffes fra underleverandører avtales leveringstidspunkt nærmere.
Selger kan forlenge leveringstiden uten forsinkelsesvirkninger dersom:

7.1) Kunden ikke oppgir korrekt eller fullstendig leveringsadresse, for eksempel manglende eller feil postnr.,
gateadresse og lignende.
7.2) Kunden har unnlatt å betale i henhold til denne avtale, eller etter Selgers rimelige forespørsel i det enkelte
tilfellet har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet for den aktuelle kjøpsordren.
7.3) Kunden ikke i rett tid har gitt Selger de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen.
7.4) Kunden nekter å motta eller ikke har kunnet motta leveransen til opprinnelig avtalt tid, eller ikke gjort slike
forberedelser eller tatt slike forholdsregler som er nødvendig for leveranse i rett tid.
7.5) Kunden eller hans kunde forlanger en slik forandring i leveransen som kan forårsake en lengre leveringstid.
7.6) Selger er forhindret fra å fullføre leveransen på grunn av Force Majeure som f. eks lokal eller
landsomfattendearbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør,
mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger vedrørende
krafttilførsel eller forsinkelser av leveranse fra underleverandør.
7.7) I forbindelse med påske, sommerferie, jul og nyttår, samt på bevegelige helligdager, vil en måtte påregne
endret leveringstid.

 

8. Erstatning ved forsinkelse

 

Selger er bare ansvarlig for direkte tap påført kunden som følge av forsinkelse forårsaket av Selger eller som følge
av forhold på Selgers side, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd. Selgers ansvar er i alle tilfelle oppad
begrenset til 10 % av kjøpesummen for den forsinkede vare. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for
kundens indirekte tap eller annet følgetap som følge av forsinkelsen, herunder, men ikke begrenset til, tapt
fortjeneste, tapte innsparingsmuligheter eller krav fra tredjepart.

 

9. Retur av varer

 

9.1) Retur tillates kun etter særskilt avtale med Selger på forhånd.
9.2) Alle varer som returneres skal være i salgbar stand og i originalemballasje. Med «salgbar stand» menes at
varen er i samme stand som da kunden mottok den, uten noen form for forringelser. Selger avgjør i tvilstilfeller
om returnert vare er i salgbart stand.
9.3) Returgodset skal merkes med returordrenummer som opprettes av Selger.
9.4) Retur skal være emballert for transport. Antall kolli, vekt og telefonnummer til kundens kontaktperson som er
ansvarlig for returen skal oppgis til Selger.
9.5) Skaffevarer tas ikke i retur.
9.6) Feil bestilt vare på netthandel/EDI anses som kundefeil og gir ikke grunnlag for retur utenom etter særskilt
avtale med Selger på forhånd.
9.7) Ved retur av pre-montere leveranser og/eller andre spesial leveranser gjelder egne returomkostninger.
9.8) Omkostninger ved retur av vare
9.8. a) Vare i salgbar stand og originalemballasjen krediteres med netto fakturapris -20%.
9.8. b) Salgbar vare i brutt forpakning krediteres med netto fakturapris - 30%
9.8. c) Kappet kabel i salgbar lengde krediteres med netto fakturapris - 50%
9.8. d) Retur uten fakturareferanse krediteres med avtalepris - 50%
9.9) Kunden betaler returfrakten og bærer selv risikoen for varen frem til anvist lagersted.
9.10) Retur av varer med verdi under kr 1.000 for lagerførte varer aksepteres ikke.
9.11) Retur av varer med forsendelsesdato eldre enn 12 måneder aksepteres ikke.

 

10. Feillevering

 

Ved feillevering fra Elektroskandia krediteres kunden i henhold til fakturert pris forutsatt at varen er i
originalemballasjen og i salgbar stand.

 

11. Undersøkelse og reklamasjon ved mangler

 

De leverte varene skal undersøkes av kunden ved varens ankomst til den avtalte leveringsadresse mens
transportøren er til stede. Dersom varen er synlig skadet, antall kolli mangler i forhold til lasteliste/fraktbrev eller
det foreligger skader på forpaktning eller emballasje eller annen skade på varen, må dette anmerkes i
kvitteringsdokumentet /fraktbrevet til transportør ved mottak av leveransen.
Reklamasjon skal fremsettes umiddelbart og senest innen syv (7) dager etter mottak med referanse til Selgers
ordrenr. Varen med emballasje skal oppbevares til undersøkelsen er avholdt. Selger er ikke ansvarlig for forhold
som burde ha blitt avdekket som beskrevet over, men som ikke er skriftlig meddelt Selger innen tidsfristen som
angitt over i dette punkt. Varer som er beheftet med mangler skal returneres til Selger innen tidsfristen som angitt
over i dette punkt, for kundens kostnad. Dersom varen ikke er returnert innen den angitte tidsfristen bortfaller
kundens krav på retting eller omlevering etter punkt 12.

 

12. Garanti

 

Garantitiden regnes fra tidspunktet for risikoens overgang, jf. pkt. 4, og gjelder i 12 måneder.
Garantibestemmelsene i dette punktet er en uttømmende regulering av Selgers garantiansvar overfor Kjøper.
Kjøpslovens reklamasjonsbestemmelser kommer ikke supplerende til anvendelse.
Garantien omfatter material- og produksjonsfeil som avdekkes og reklameres over rettidig innenfor garantitiden.
Kunden må reklamere over feilen uten ugrunnet opphold etter at feilen ble eller burde vært oppdaget. Selger
svarer ikke for noen feil eller mangler som oppstår etter garantiperiodens utløp.
Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for informasjon om varens kvalitet, egenskaper eller annet som
måtte være angitt av andre enn Selger. Selger er ikke ansvarlig for at varen er egnet til kundens tiltenkte formål.
Garantiansvaret bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten Selgers samtykke, varen er skadet som følge av
ukyndig behandling, feilaktig montering eller brudd på offentlige bestemmelser. Garantien dekker ikke skade som
følge av unormal bruk, eller slitasje man må regne med som følge av normal bruk av varen.
Selgers eneste plikt, og kundens eneste sanksjon, under garantien er, etter Selgers valg, å foreta enten utbedring
eller omlevering av den mangelfulle varen.

Kunden plikter å sende varen til lokasjon utpekt av Selger for utbedring eller omlevering. Hvis Selger etter å ha
undersøkt varen avviser reklamasjonen, kan Selgers kostnader som følge av reklamasjonen (herunder Selgers
eller tredjeparts kostnader ved å undersøke varen) belastes kunden. Fraktutlegg, spedisjon og andre
omkostninger i forbindelse med reklamasjon, utbedring eller omlevering dekkes av kunden. Selger vil erstatte
Kjøpers fraktomkostninger hvis det viser seg at varen faktisk har en mangel. Hvis kunden ønsker utbedring utført
hos kunden og Selger godtar dette, har Selger rett til å belaste kunden for reise og diett etter regning.
Andre sanksjoner, herunder ethvert krav på erstatning som følge av mangler, enn det som uttrykkelig fremgår av
disse salgs- og leveringsbetingelser, kan ikke gjøres gjeldende av kunden med mindre annet er særskilt avtalt..
Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kunden eller
noen tredjepart. Begrensningene etter denne bestemmelsen gjelder uansett om kunden selv skulle bli ansvarlig
overfor tredjemann.

 

13. Tegninger

 

Alle tegninger, modeller og prøver sendt til kunden skal forbli Selgers eiendom. Kunden skal ikke benytte slike
tegninger, modeller og prøver for egne kommersielle formål og skal ikke kopiere, endre eller tilgjengeliggjøre slike
tegninger, modeller og prøver for tredjepart. Selger kan kreve at alle tegninger, modeller og prøver som er sendt til
kunden enten skal destrueres eller sendes tilbake til Selger for kundens kostnad, etter Selgers valg.

 

14. Lovvalg og tvisteløsning

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser er undergitt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.
Tvister i forbindelse med leveranser, hvor disse betingelser kommer til anvendelse, skal løses ved voldgift i Oslo,
i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven.