• Merkeskilt PEM 241.4, nr. 4
Merkeskilt PEM 241.4, nr. 4