• Merkeskilt PEM 241.1, nr. 1
Merkeskilt PEM 241.1, nr. 1